Pilot (erhvervspilot)

Vil du gerne arbejde som erhvervspilot og tilrettelægge og gennemføre rute- og charterflyvninger?

Der modtages ikke ansøgninger til pilotaspiranter i 2021. 

Du kan søge erhvervspilot-uddannelsen (fastvinge) igennem:

Uddannelsen varer ca. 2 år og foregår i Roskilde.

Den består af integreret teori og praktik (flyvning).

Grønlands Selvstyre yder særydelser til max. 4 pilotaspiranter pr. år.

Selvstyrets adgangskrav

For at blive optaget som pilotaspirant, skal du leve op til Selvstyrets adgangskrav.

Selvstyrets adgangskrav er, at du har:

 • Gymnasial eksamen med gode forudsætninger og med engelsk B og matematik B med mindst 7 ELLER Engelsk A og Matematik A med mindst 4 (efter den nye karakterskala) i gennemsnit i hvert fag

Eller

 • HF-enkeltfagsprøve i dansk A og engelsk B og matematik B med et karaktergennemsnit på mindst 7 i hvert fag ELLER Engelsk A og Matematik A med mindst 4
  (efter den nye karakterskala)

I forbindelse med beregningen af karaktergennemsnit medtages alene eksamenskarakterer og ikke eventuelle årskarakterer.

Ved uddannelsens påbegyndelse må ansøgeren max. være fyldt 35 år. 

Særlige krav fra Air Greenland og Air Zafari Greenland

Flyselskaberne udvælger - under hensyntagen til nødvendige kvalifikationer og beskæftigelsesmuligheder - ansøgere, der: 

 • har bestået den indledende samtale
 • har bestået teoriskolens obligatoriske optagelsesprøve
 • har bestået den psykologisk/psykotekniske prøve
 • har bestået læseprøven, som er påkrævet til erhvervsflyvercertifikat og instrumentbevis
 • har bestået medical test
 • fysisk kan betjene flight controls i selskabets fly uden ekstraordinære foranstaltninger
 • i øvrigt skønnes egnet som pilot

Ansøgere kan fravælges på hvilket som helst tidspunkt i optagelsesprocessen.

Optagelsesprøve

Inden optagelsen skal flere prøver gennemføres og bestås. Prøverne har til formål at vurdere ansøgerens egnethed i forhold til gennemførelse af uddannelsen og erhvervsfunktionen som pilot.

Følgende temaer indgår i prøverne.

Indledende samtale

Intelligensprøve:

Her vurderes ansøgerens evne til problemløsning og til at tilegne sig ny viden og nye kundskaber. Egenskaber, der er væsentlige - dels for pilotens arbejdsfunktion og dels under uddannelsen, hvor store mængder teoretisk stof skal indlæres.

Kundskabsprøve: 

Her vurderes ansøgerens engelsk- og matematikkundskaber. Gode engelskkundskaber er nødvendige, da uddannelsen foregår på engelsk. Gode matematikkundskaber har betydning for en række fag, f.eks. navigation, flyteknik og datalære.

Teknisk-mekanisk prøve: 

Evnen til at tænke i tekniske-mekaniske sammenhænge vurderes ved denne prøve.

Prøve i tydning af fly-silhouetter:

Ved denne prøve vurderes evnen til at visualisere, hvordan en flyvemaskines position ændres i rummet, når den manøvrerer - det vil sige evnen til at opfatte bevægelser i tre dimensioner.

Færdighedsprøve:

Ansøgerens evne til at arbejde med flere opgaver på en gang, f.eks. at bruge hænder samtidig med, at der løses mentale opgaver.

Interview: 

Når ovenstående prøver er gennemført, afsluttes udvælgelsesproceduren med et interview, der foretages af en psykolog med særligt kendskab til piloters arbejds- og uddannelsesvilkår.

Udgifter til rejser i forbindelse med optagelsesprøver og samtaler betales af henholdsvis Air Greenland og Air Zafari Greenland.

Derudover er det Air Greenlands uddannelsesafdeling samt Air Zafari Greenland, der vurderer tilfælde, hvor en aspirant ikke skønnes egnet til senere ansættelse i et koncessioneret luftfartsselskab, eller hvor en aspirant skal ophøre med uddannelsen.

Air Greenlands flyvechefs samt Air Zafari Greenlands flyvechefs afgørelse er endelig.

Der er indgået en aftale mellem uddannelsesstedet og Air Greenland og Air Zafari Greenland, der indebærer, at Air Greenland og Air Zafari Greenland skal orienteres, såfremt en aspirant ikke lever op til de uddannelsesmål, der er fastsat for at opnå prædikatet Erhvervspilot. 

Økonomi og bolig

Air Greenland og Air Zafari Greenland og IKIIN har indgået en samarbejds- og finansieringsaftale vedrørende uddannelse af piloter i Grønland. Ifølge denne aftale skal de optagede pilot-aspiranter betale en del af udgifterne til uddannelsen.

Egenfinansieringen kommer til at foregå gennem optagelse af et særligt lån hos Uddannelsesstøtteforvaltningen i størrelsesordenen ca. 350.000 - 400.000 kr., der som andre lån skal betales rente på.

Du kan søge om at få dansk SU og et tilskud til at betale for uddannelsen. Søg om SU og læs mere på www.su.dk

Ansøgning til grønlandsk uddannelsesstøtte:

Du kan ansøge om uddannelsesstøtte til erhvervspilotuddannelsen ved at udfylde Ansøgningsskema til uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland

Ansøgningsskemaet skal sendes til prh@sumut.dk i Det Grønlandske Hus i København senest d. 1. marts.

Ansøgningsskemaet skal være vedlagt en levnedsbeskrivelse, som skal være skrevet på dansk.

Din ansøgning om støtte behandles herefter af Husets uddannelsesvejledere, som vurderer, om du opfylder Grønlands Selvstyres adgangskrav til uddannelsen og i øvrigt er støtteberettiget til en uddannelse uden for Grønland.

Hvis du lever op til adgangskravene, vil du primo marts få tilsendt et betinget tilsagn om støtte, og din ansøgning overgår herefter til Air Greenland og Air Zafari til endelig afgørelse.

Find mere information om uddannelsesstøtte udenfor Grønland her.

Bolig

Air Greenland og CAPA kan stille møbleret værelse til rådighed, som aspiranten selv betaler, pt. 3.200 kr./måned i uddannelsestiden.

Air Zafari Greenland er behjælpelig med at skaffe bolig, hvortil der betales husleje efter gældende regler.

Kontakt

Air Greenland    


Air Zafari Greenland

Tlf.: 55 12 20

E-mail: airzafari@gmail.com