Indledende bestemmelser

Kollegiets vedtægter og ordensregler

1. Kollegieboligen udlejes efter reglerne i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 1. november 2007 om kollegier (kollegiebekendtgørelsen). Reglerne i kollegiebekendtgørelsen supplerer denne aftale på de punkter aftalen ikke regulerer.

2. Denne kontrakt suppleres af de til enhver tid gældende ordensregler for kollegieboligen.


Aftalens parter og aftalens løbetid

3. Lejemålet indgås mellem KAF og den person, der står anført som lejer på denne kontrakt.
- Stk. 2.  Lejeren skal være studieaktiv på eller være optaget på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte.
- Stk. 3.  Lejemålet må endvidere bebos af lejerens børn og ægtefælle eller samlever, såfremt KAF har givet tilladelse til dette. Børn over 18 år kan ikke medtages.

4. Lejemålet løber så længe den uddannelsessøgende er under uddannelse, og udløber når lejer er færdig med sin uddannelse eller sit skoleophold, jf. dog § 16. Forlængelse af lejemålet kan efter ansøgning ske i særlige tilfælde og for højst 4 måneder. Forlængelse kan ske efter § 3, stk. 2 i kollegiebekendtgørelsen.


Betaling af husleje samt oplysningspligt

5. Huslejen skal indsættes på Kollegieadministrationens Fælleskontors konto i Grønlandsbanken A/S
Konto.: 6471-1023850.
Ved indsættelse skal lejers cpr.nr. indtastes med KAF til sidst.

6. Huslejen betales forud, og forfalder til betaling hver den 1. i måneden. Senest rettidige indbetaling er 3. hverdag efter forfaldsdatoen. Er denne dag en lørdag eller Nationaldagen, er betaling den følgende hverdag rettidig.

7. Hvis huslejen ikke indbetales rettidigt kan lejemålet, efter skriftligt påkrav herom, opsiges af KAF til lejerens omgående fraflytning.

8. Lejeren er ansvarlig for at meddele ændringer i antallet af personer over 18 år, der bebor lejemålet til KAF. Dette gælder også når lejers eller samlevers børn fylder 18 år.
- Stk. 2.  Lejer skal på forlangende fremvise dokumentation for antallet af personer, der er tilmeldt folkeregisteret for den pågældende kollegiebolig.
- Stk. 3.  Lejer hæfter for huslejebetaling for alle kollegieboligens beboere over 18 år.
- Stk. 4.  Hvis en medbeboer fraflytter kollegieboligen, hæfter lejer for hele huslejen indtil KAF har modtaget besked om, at medbeboeren er fraflyttet.

9. Kollegieboligen må ikke, uden KAFs samtykke, anvendes til anden brug end som bolig for lejeren, lejerens børn og lejerens samboende/ægtefælle og dennes børn.
- Stk. 2.  Den studerende må ikke have logerende i kollegieboligen.
- Stk. 3.  Kollegieboligen må ikke overlades til andre.
- Stk. 4.  Kollegieboligen må ikke fremlejes.

10. KAF har ret til at anvise lejer anden kollegiebolig for eksempel i forbindelse med væsentlige reparationer eller hvis antallet af personer i kollegieboligen ændres.

11. Såfremt lejeren skal på midlertidig praktik- eller skoleophold uden for uddannelsesbyen i mindst 2 måneder, har lejeren pligt at stille sin kollegiebolig til rådighed for kollegieadministrationen under sit fravær.
Stk. 2  En lejer, der stiller sin kollegiebolig til rådighed for kollegieadministrationen, betaler ikke husleje under sit fravær.

12. Der må ikke opbevares skydevåben i kollegieboligen uden tilladelse fra KAF.

13. Det er ikke tilladt at holde husdyr i kollegieboligen.


Opsigelse, ophør og udelukkelse

14.
 Opsigelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned, medmindre kortere varsel er fastsat i lejeaftalen.
Stk. 2.  Lejer hæfter for det lejede og huslejen indtil opsigelsesvarslets udløb.

15. Lejemålet ophører og skal være fraflyttet senest 10 dage efter afslutning eller afbrydelse af uddannelsen uden yderligere varsel, uanset om opsigelse er sket, jf. § 15.

16. Lejemålet kan opsiges eller ophæves fra KAFs side efter bestemmelserne i §§ 38-43 i kollegiebekendtgørelsen.

17. KAF kan, i forbindelse med opsigelse eller ophævelse, jf. § 17, udelukke en beboer fra at bebo kollegiet i en periode, der ikke overstiger 3 måneder fra det tidspunkt, hvor kollegiebeboeren har bragt sine mellemværende med KAF til ophør, jf. § 45 i kollegiebekendtgørelsen

18. I lejeperioden har kollegiebeboeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i det lejede i forhold til det lejedes tilstand ved lejeperiodens begyndelse. 

19. Lejer er forpligtet til at deltage i rengøring af kollegiets fællesarealer i henhold til ordensreglerne.


Erstatningsansvar og gebyr for oplåsning

20.
 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på egen bolig og boligens inventar samt de skader, som lejer eller dennes gæster påfører fællesrum og deres inventar.

21. Hvis lejer låser sig ude af sit kollegieværelse, kan KAFs kollegieinspektører være behjælpelig med at låse op mod betaling af et gebyr på kr. 200,00.
- Stk. 2.  Hvis nøglen eller nøglekortet bortkommer, udleveres ny nøgle eller nyt nøglekort mod et gebyr på kr. 250,00.